Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die betrokken zijn bij alles wat er op school gebeurt. In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, de veiligheid, de begroting en huisvesting.

Ouders en leerkrachten

Onze MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Ieder jaar zijn er verkiezingen de leden van de MR worden eens per drie jaar (schriftelijk) door de ouders gekozen. Interesse? Neem contact op met de MR.

Instemmings- of adviesrecht

De MR heeft afhankelijk van het onderwerp, instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

Uw inbreng

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? Neem contact op met een van de leden. De MR hoort graag wat u wilt inbrengen en gaat daar actief mee aan de slag. 

Vergadering bijwonen?

De MR vergadert zes keer per jaar. Bij dat overleg is vaak de directeur aanwezig als adviseur. Wilt u er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het secretariaat: mrheindert@eenbes.nl of bij een van de leden van de MR. De vergaderdata vindt u in de agenda.

Samenstelling MR

Anke Kuijpers

 Ouder
Bart de Vries Ouder
Toke Berkers Leerkracht
Myrthe van Hamont Leerkracht

GMR

Naast de MR bestaat er binnen Eenbes Basisonderwijs, waaronder De Heindert valt, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR. Hierin zitten vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van aangesloten scholen. De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen die zijn aangesloten bij ons schoolbestuur.