Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

 Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Wenst u een gesprek neemt dan contact op met Barbara Hoens, waarnemend directeur van De Heindert.

Tel.nr. 0492-381214, of barbara.hoens@eenbes.nl

 

Aanmeldingsprocedure

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Hierna volgt een gesprek op school waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

 

Uiterlijk een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek, waarin ook de wenmomenten kunnen worden vastgelegd.  Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen  voordat uw kind op onze school begint.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact op met de schoolleiding.

 

Betreft de aanmelding een vierjarige dan zullen wij u vragen of u in het bezit bent van een overdrachtsformulier, dat door het kinderdagverblijf aan u is doorgegeven. We hechten waarde aan een goede overdracht. Na de aanmelding volgt de inschrijving als wij van mening zijn dat wij de juiste begeleiding en aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van uw kind.

 

Instromen vanaf andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

 

Rust en veiligheid in alle groepen

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden.

Dat start op een plek binnen één van onze scholen. Onze scholen hebben een ondersteuningsstructuur en signaleren preventief de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, passend onderwijs te bieden.Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen.

 

Daarom kan het, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden. 


Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar op 0492-381214 en via ons mailadres: barbara.hoens@eenbes.nl