Zorg voor kinderen

Speciale zorg binnen Passend Onderwijs

 

We willen kinderen die speciale zorg nodig hebben, deze zorg zo tijdig mogelijk op de meest adequate wijze geven. Binnen ons systeem van leerlingenzorg wordt uitgegaan van verschillen tussen kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.

 

Leerlingenzorg

Op onze school is de intern begeleider verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg aan kinderen. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en over de opbrengsten. Zij heeft een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten. Ondersteuning wordt op De Heindert gegeven in 5 verschillende niveaus: 

 

Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep.

De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken we van het normale lesaanbod.

Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep.

De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning aan leerlingen in de groep en stelt hiervoor een plan op. De intern begeleider bewaakt deze ondersteuning en biedt begeleiding aan de leerkracht. 

Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.

De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en stelt een plan op. De leerling krijgt extra ondersteuning door de intern of door interne deskundigen. 

Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.

De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u denken aan een expert van een school voor speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het Eenbes Expertise Netwerk.

Niveau 5: Plaatsing op een andere school.

Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, gaan we op zoek naar een andere speciaal (basis) onderwijs die de ondersteuning wel kan bieden. 

 

We betrekken ouders altijd bij de ontwikkeling van hun kind. Als we zien dat een kind iets extra's nodig heeft, overleggen we dit altijd met zijn/haar ouders. Dit gebeurt al vanaf zorgniveau 2. Hierbij is de leerkracht van het kind en soms ook de intern begeleider betrokken. Er wordt samen met ouders bekeken welke extrta ondersteuning of uitdaging we hun kind kunnen bieden. Het kan voorkomen dat aan ouders gevraagd wordt om thuis met hun kind te werken. 

 

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is landelijk het passend onderwijs ingevoerd. Onze school werkt samen in het samenwerkingsverband Helmond -Peelland .

 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Dit profiel kunt u inzien op school of opvragen bij de Intern Begeleiders.

 

Plusklas Laarbeek

Hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Plusklas: een initiatief van 8 Laarbeekse scholen van Eenbes Basisonderwijs.

 

Zorgteam

Elke zes weken is er zorgteam op school. Daarin hebben zitting een jeugdverpleegkundige en een jeugdmaatschappelijk werker, een medewerker van het Expertise Centrum Geldrop, de IB-er van de school en de directeur. De school kan haar zorgen bespreken in dit overleg. U wordt altijd op de hoogte gebracht als uw kind in dit overleg besproken wordt.

Samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin, Laarbeek

Voor contact met CJG: Linda Nauwen, e-mail: linda.nouwen AT levgroep DOT nl of tel.nr 06-18310741

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Vanaf 01-01-2015 vormen Steunpunt Huiselijk geweld (LEV-groep en Lumens Groep) en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (Bureau Jeugdzorg) samen Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.

Iedereen kan bij hen terecht voor  advies of meldingen over (kinder-)mishandeling en geweld in huiselijke kring. Het gratis telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar: 0800 2000

U kunt ook contact opnemen via e-mail: info AT veiligthuis-zuidoostbrabant DOT nl of via postbus 761, 5700AT te Helmond.

 

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 komen op een vast moment in contact met de medewerkers van het team. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U mag bij elk contactmoment aanwezig zijn. 

Heeft u vragen?

  • Kijk op de website www.ggdbzo.nl
  • Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd AT ggdbzo DOT nl
  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via 088 0031 414 op maandag van vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 

Inloopspreekuur logopedie 

In dit schooljaar is het mogelijk om op Basisschool de Heindert/ BSO Klimop ons gratis inloop spreekuur te bezoeken. Op vrijdag 29 mei 2020 vindt deze plaats van 8.15 - 9.00 uur, in de hal van de peuterspeelzaal.  Daarnaast bent u ook welkom in de praktijk na telefonische afspraak. U kunt vragen stellen over uw schoolgaande kinderen maar ook over jongere broertjes en/of zusjes of volwassenen.

Praktijk voor logopedie B.T.C. van der Heijden Molenstraat 9b 5735 BJ Aarle-Rixtel Tel: 0492-381524 e-mail: logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com