Zorg voor kinderen

Speciale zorg binnen Passend Onderwijs

 

We willen kinderen die speciale zorg nodig hebben, deze zorg zo tijdig mogelijk op de meest adequate wijze geven. Binnen ons systeem van leerlingenzorg wordt uitgegaan van verschillen tussen kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.

 

Leerlingenzorg

Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs. Met betrekking tot onze leerlingenzorg hebben we een zorgplan. Onze uitgangspunten zijn:

  • In groep 1 tot en met 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. Om de ontwikkeling van de kinderen van groep 1 en 2 te volgen gebruiken we daarnaast  KIJK! De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we door met het programma van Zien. Bij kinderen die boven of onder de norm scoren, stellen we vast welke actie nodig is.
  • Voor alle groepen stellen we een groepsplan op voor de vakken taal en spelling, rekenen en technisch en begrijpend lezen. Deze groepsplannen zijn een hulpmiddel om onze lessen af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
  • We organiseren onze lessen zo, dat we kinderen die specifieke hulp nodig hebben tijdens de lessen kunnen begeleiden.
  • Voor kinderen die niet voldoende kunnen worden begeleid op onze school, wordt gezocht naar een passende plek op een andere basisschool dan wel speciaal basisonderwijs.
  • Wij hebben procedures voor kinderen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. Voor de aanname en begeleiding van kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm een arrangement, is een procedure in ontwikkeling.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is landelijk het passend onderwijs ingevoerd. Onze school werkt samen in het samenwerkingsverband Helmond -Peelland .

 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Dit profiel kunt u inzien op school of opvragen bij de Intern Begeleiders.

 

Plusklas Laarbeek

Hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Plusklas: een initiatief van 8 Laarbeekse scholen van Eenbes Basisonderwijs.

Zorgteam

Elke zes weken is er zorgteam op school. Daarin hebben zitting een jeugdverpleegkundige en een jeugdmaatschappelijk werker, een medewerker van het Expertise Centrum Geldrop, de IB-er van de school en de directeur. De school kan haar zorgen bespreken in dit overleg. U wordt altijd op de hoogte gebracht als uw kind in dit overleg besproken wordt.

Samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin, Laarbeek

Voor contact met CJG: Linda Nauwen, e-mail: linda.nouwen AT levgroep DOT nl of tel.nr 06-18310741

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Vanaf 01-01-2015 vormen Steunpunt Huiselijk geweld (LEV-groep en Lumens Groep) en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (Bureau Jeugdzorg) samen Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.

Iedereen kan bij hen terecht voor  advies of meldingen over (kinder-)mishandeling en geweld in huiselijke kring. Het gratis telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar: 0800 2000

U kunt ook contact opnemen via e-mail: info AT veiligthuis-zuidoostbrabant DOT nl of via postbus 761, 5700AT te Helmond.

 

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 komen op een vast moment in contact met de medewerkers van het team. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U mag bij elk contactmoment aanwezig zijn. 

Heeft u vragen?

  • Kijk op de website www.ggdbzo.nl
  • Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd AT ggdbzo DOT nl
  • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via 088 0031 414 op maandag van vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 

Inloopspreekuur logopedie 

In dit schooljaar is het mogelijk om op Basisschool de Heindert/ BSO Klimop ons gratis inloop spreekuur te bezoeken. Iedere laatste woensdag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties) tussen 08.45 u en 09.15 uur kunt u binnen lopen in het lokaal van Klimop gelegen aan de speelplaats.

Daarnaast bent u ook welkom in de praktijk op de eerste dinsdag van de maand tussen 13.30 en 14.00 uur en op de eerste vrijdag tussen 17.00 en 17.30 uur.

U kunt vragen stellen over uw schoolgaande kinderen maar ook over jongere broertjes en/of zusjes of volwassenen.

Praktijk voor logopedie B.T.C. van der Heijden Molenstraat 9b 5735 BJ Aarle-Rixtel Tel: 0492-381524 e-mail: logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com

Voor meer informatie: zie bijlage Info 1