Kwaliteit

Op onze school werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat betekent inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, gebruik maken van instrumenten die zicht geven op de kwaliteit en bovenal luisteren naar de mening van ouders. 

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,8 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2011 2013 2015
Medewerkers geven een: 7,4 7,8 7,7
Ouders geven een:  6,1 7,7 8,1
Leerlingen geven een:  7,3 8,4 8,8

 

Bericht van  College van Bestuur Eenbes:

Tevredenheidonderzoek Eenbes: Tevredenheid hoger dan landelijk gemiddelde

 

Waardering van ouders en kinderen voor Eenbes Basisonderwijs en De Heindert.

Kinderen en hun ouders geven Eenbes Basisonderwijs een hoge waardering in het Tevredenheidsonderzoek 2015. Deze beoordeling laat zien waar onze scholen staan met hun onderwijs, hun begeleiding, hun veiligheid en hun communicatie. Met een respons van gemiddeld 85% geeft het onderzoek een betrouwbaar beeld van de waardering van De Heindert en van Eenbes Basisonderwijs als geheel. Een waardering die hoger scoort dan de gemiddelde landelijke cijfers. Fijn dat onze kinderen, ouders en medewerkers ons zo waarderen!

Eenbes heeft in maart 2015 met alle belanghebbenden (kinderen, ouders, leerkrachten, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, voortgezet onderwijs, politiek) rondom hun scholen gesproken over de koers van de stichting voor de komende 4 jaar. Dat heeft in juli 2015 geresulteerd in het Koersplan 2015-2019 “Kansrijk invoegen” waarin de Eenbes haar doelstellingen beschrijft voor de toekomst.

Op basis van het tevredenheidsonderzoek kunnen we concluderen dat Eenbes op dit moment al goede scores behaalt op dit gebied. Vooral de basis is bij Eenbes op orde en op veel scholen zelfs ruim op orde. In vergelijking met andere scholen in Nederland scoort Eenbes Basisonderwijs steeds boven het landelijk gemiddelde als het gaat om het rapportcijfer dat kinderen, ouders en medewerkers aan hun scholen geven. Een mooi resultaat dat ons stimuleert in ons werk.

 

Natuurlijk zijn wij trots op zo'n resultaat. En tegelijk is het voor ons een bevestiging om hard te werken aan de volgende stap: goed kan altijd beter! Tijd om verder te gaan op de ingeslagen weg en ons onderwijs toekomstbestendig te ontwikkelen. Daarmee geven we onze kinderen een basis, die hen goed toerust door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden, zodat ze “kansrijk kunnen invoegen” in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij van de toekomst.

 

Dank aan alle kinderen, ouders en medewerkers voor uw waardering en voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek. Uw inbreng is voor ons een stimulans om ons onderwijs voor de kinderen verder te ontwikkelen.

 

Wim Klaassen

College van Bestuur

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

 Schooljaar 2012 2013 2014 2015
Landelijk gemiddelde  535,5 535,1 535,0 534,8

Schoolscore

535,9 538,7 538,8 539,9

 Gemiddelde NIO score

108 114 117  

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten, of zelfs meer dan we op grond van hun capaciteiten mogen vewachten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen. 

 

 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Wij ontvangen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs al vele jaren de resultaten van onze oud-leerlingen. We mogen concluderen dat ruim 90 % van de leerlingen het juiste advies heeft ontvangen.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

 Schooljaar 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Aantal schoolverlaters  21 10 13 13
lwoo-leerlingen 1 1 0 2
vmbo-leerlingen 57% = 12 60% = 6 69% = 9 54%=7
havo/vwo-leerlingen 43% = 9 40% = 4 31% = 4 31%=4

Ontwikkelingsdoelen van de school

In het kader van ons schoolplan willen we dit schooljaar werken aan de volgende doelen.

  • Opbrengstgericht werken (OGW). Bij de start van ons schoolplan in 2012 zijn we begonnen met het in beeld brengen van onderwijsbehoeften van kinderen m.b.t. rekenen. In de jaren daarna is technisch lezen en begrijpend lezen aan bod geweest. Komend schooljaar doen we dat voor spelling en borgen we de eerdere vakgebieden.

  • We zijn al enige tijd bezig  met de ontwikkeling van rapportage aan ouders. We verkennen de mogelijkheden voor digitale rapportage en een Ouderportaal.

  • De ontwikkeling die we doorgemaakt hebben met de inzet van Denkbeelden en coöperatieve leerstrategieën willen we borgen en waar mogelijk doorzetten. 

  • Verder uitbouwen van de 21st Century Skills.

  • We bouwehevolgsysteem van Zien, voor sociale competenties, verder uit.

  • De verdere verdieping van Passend Onderwijs.

  • Aanbod van woordenschat.

     

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.